ЦДП

Опитування

Оберіть підрозділ ЦДП, де Ви хотіли б навчатися
 

Хто на сайті?

На даний момент 10 гостей на сайті
<!-- Rating@Mail.ru counter -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var a='',js=10;try{a+=';r='+escape(document.referrer);}catch(e){}try{a+=';j='+navigator.javaEnabled();js=11;}catch(e){}
try{s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height;a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth);js=12;}catch(e){}
try{if(typeof((new Array).push('t'))==="number")js=13;}catch(e){}
try{document.write('<a href="http://top.mail.ru/jump?from=2248698">'+
'<img src="http://df.c4.b2.a2.top.mail.ru/counter?id=2248698;t=131;js='+js+a+';rand='+Math.random()+
'" alt="Рейтинг@Mail.ru" style="border:0;" height="40" width="88" \/><\/a>');}catch(e){}//]]></script>
<noscript><p><a href="http://top.mail.ru/jump?from=2248698">
<img src="http://df.c4.b2.a2.top.mail.ru/counter?js=na;id=2248698;t=131"
style="border:0;" height="40" width="88" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></a></p></noscript>
<!-- //Rating@Mail.ru counter -->

 

 

 

Центр довузівської підготовки
Положення про ЦДП PDF Друк

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр довузівської підготовки

Вінницького національного технічного університету


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр довузівської підготовки (ЦДП) Вінницького національного технічного університету (далі ЦДП) створено шляхом зміни статусу Інституту довузівської підготовки на підставі рішення Вченої ради від 1-го жовтня 2009 року і наказу ректора ВНТУ від 1.10.2009 р. № 248. За Головним центром довузівської підготовки зберігаються усі ті підрозділи, які входили до структури ІнДП, а також функції і повноваження, які мав ІнДП.

1.2. Центр ДП є навчальним структурним підрозділом ВНТУ.

1.3. У своїй діяльності ЦДП керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ВНТУ, рішеннями Ученої Ради ВНТУ, наказами ректора та даним Положенням.

1.4. ЦДП має не гербову круглу печатку, штамп, бланк з реквізитами і наділений правами в межах, визначених йому Ученою Радою та ректором університету.

1.5. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію центру приймає Учена Рада ВНТУ, яке набуває чинності після відповідного наказу ректора.

1.6. Повна назва центру:

• українською мовою: Центр довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету;

Адреса центру:

• українською мовою: Україна, 21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ЦДП, ВНТУ;


2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ


2.1. Центр створено з метою надання платних послуг населенню по проведенню цілеспрямованої освітньої, навчальної, виховної, і методичної діяльності у сфері підготовки випускників середніх шкіл, учнів десятих і одинадцятих класів м. Вінниці й Подільського регіону до вступу у ВНТУ.

Структурні підрозділи центру

1. Підготовче відділення – призначене для надання платних освітніх послуг випускникам середніх шкіл, які потребують поглибленої підготовки з математики, фізики(хімії) й української мови та літератури, необхідної для вступу до ВНТУ й подальшого успішного навчання в університеті у відповідності з обраною спеціальністю.

2. Дворічна заочна фізико-математична школа (ЗФМШ) – призначена для надання платних освітніх послуг учням 10-х й 11-х класів загальноосвітніх шкіл м. Вінниці й Подільського регіону краще підготовитись до вступу у ВНТУ й подальшого успішного навчання за обраною спеціальністю в університеті.

3. Вечірні й заочні підготовчі курси (восьмимісячні й тримісячні) – призначені для надання платних освітніх послуг учням випускних класів середніх шкіл, профтехучилищ й технікумів м. Вінниці й області більш глибоко підготовитись до конкурсних фахових випробувань при вступі до ВНТУ й наступного їх навчання у ВНТУ.

4. Випускники Центру довузівської підготовки зараховуються до університету на умовах діючих на цей час правил прийому до ВНТУ.

5. Консультативний пункт – призначений для надання платних освітніх послуг висококваліфікованими фахівцями університету для невстигаючих студентів бакалаврських напрямків при вивченні ними ряду загальноосвітніх дисциплін.

2.2. Основні напрями роботи центру:

2.2.1. В освітній діяльності:

• організація та проведення навчально-виховного процесу у всіх підрозділах Центру відповідно до вимог державного стандарту освіти;

• створення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

• забезпечення набуття слухачами й учнями ЦДП знань з математики, фізики(хімії) та української мови й літератури, необхідних для успішного вступу до ВНТУ й подальшого успішного навчання за обраною спеціальністю;

• розробка та впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій;

• створення та видання у повному обсязі комплексу методичного забезпечення навчального процесу;

• створення та видання навчальних посібників і підручників з дисциплін, які викладаються в центрі;

• впровадження в навчальний процес на ПВ і ЗФМШ сучасних комп’ютеризованих технологій і ліцензованих програмних продуктів;

• організація і контроль за підвищенням кваліфікації викладацького складу центру;

• налагодження і підтримання зв’язків з випускниками центру в процесі їх навчання в університеті;

• впровадження та розвиток дистанційних форм навчання, що базуються на технологіях використання загальнодоступних (INTERNET) комп'ютерних комунікацій.

2.2.2. У навчально-виховній діяльності:

• забезпечення умов для оволодіння слухачами й учнями ЦДП системою знань про людину, природу і суспільство;

• формування соціально зрілої, творчої особистості;

• виховання морально, психологічного і фізично здорового покоління громадян;

• формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й власної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами;

• здійснення комплексу заходів, спрямованих на громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності;

• сприяння зростанню духовного та культурно-освітнього рівня молоді.

2.2.3. У профорієнтаційній діяльності:

• здійснення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді м. Вінниці й Подільського регіону;

• вдосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів І та II рівнів акредитації з метою відбору на навчання в університет здібної молоді.

2.2.4. У науково-методичній діяльності:

• здійснення освітньої діяльності відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”, “Про авторські та суміжні права”;

• розвиток науково-технічної творчості слухачів;

• проведення олімпіад (конкурсів) серед слухачів;

• залучення провідних учених й науковців університету до здійснення профорієнтаційної роботи серед слухачів в процесі їх навчання на підготовчому відділенні й заочній фізико-математичній школі.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Центр має право в межах чинного законодавства і цього Положення:

• здійснювати конкурсний відбір випускників середніх шкіл, технікумів й профтехучилищ у відповідності з установленою квотою для навчання на підготовчому відділенні;

• здійснювати конкурсний відбір учнів 9(10)-х класів у відповідності з установленою квотою для навчання в дворічній заочній фізико-математичній школі;

• приймати всіх бажаючих, в тому числі й учнів 11-х класів м. Вінниці й Подільського регіону, для навчання на заочних й вечірніх підготовчих курсах;

• укладати двосторонні договори між ГЦДП та студентами, за їх бажанням, по наданню індивідуальних консультацій висококваліфікованими викладачами університету у вивченні деяких загальноосвітніх дисциплін бакалаврського напрямку;

• здійснювати навчальний процес в усіх підрозділах Центру у відповідності з діючими програмами на рівні державних стандартів;

• організовувати та проводити пробне предметне тестування з предметів, які вивчаються в ЦДП для слухачів підготовчого відділення, учнів випускного курсу ЗФМШ, учнів вечірніх та заочних підготовчих курсів в межах програми повної середньої освіти.

• виносити на розгляд Ученої Ради ВНТУ пропозиції щодо створення структурних підрозділів як тимчасових, так і постійних;

• вносити пропозиції по структурі штатів, формі та системі оплати праці, порядку преміювання;

• готувати пропозиції щодо заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів і співробітників на конкурсній основі, атестувати працівників центру;

• пропонувати ректору кандидатури для залучення до навчального процесу в ЦДП кращих фахівців університету, а також кращих учителів середніх шкіл м. Вінниці за згодою сторін;

• здійснювати господарську діяльність відповідно до кошторисів (вечірніх та заочних ПК), затверджених ректором університету;

• надавати консультаційні послуги для невстигаючих студентів на основі двосторонніх договорів, залучивши до цієї роботи кращих фахівців університету.

3.2. Центр зобов'язаний:

• дотримуватись чинного законодавства України, Статуту Університету і цього Положення;

• створювати умови для високопродуктивної праці, підвищення ефективності навчального процесу та навчально-методичних досліджень;

• забезпечувати всі вимоги КЗПП, техніки безпеки праці і протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.


4. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ


4.1. Керівництво діяльністю центру здійснює директор відповідно до чинного законодавства України, Статуту ВНТУ і даного Положення.

За наказом ректора університету за умови, що Учена рада університету підтримала пропозицію ректора відкритим голосуванням простою більшістю голосів, обов’язки директора центру виконуються на громадських засадах разом з основною посадою професорсько-викладацького складу терміном до 5 років. Як правило, термін роботи директора інституту на посаді встановлюється не довшим терміну, який залишилось відпрацювати ректору університету після його останнього конкурсного переобрання. Така норма забезпечує можливість новому ректору сформувати такий корпус директорів інститутів, який забезпечить втілення в життя його передвиборчої програми.

Директор організовує роботу центру та персонально відповідає за його діяльність перед ректором ВНТУ.

Директор центру:

• діє без доручення від імені центру в межах університетського комплексу;

• організовує виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом;

• здійснює загальне керівництво методичною роботою;

• організовує роботу з профорієнтації;

• організовує і проводить науково-методичні наради та конференції;

• видає розпорядження, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників центру;

• подає пропозиції ректору ВНТУ щодо заохочення та накладання на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства;

• отримує надбавку до окладу по основній посаді за складність і напруженість в роботі, обумовленій виконанням обов’язків директора центру на громадських засадах в розмірі 50% від основного окладу.

Ректор університету може делегувати директору Центру інші повноваження шляхом укладання додаткової угоди до контракту з ним або за дорученням.Директор центру зобов'язаний забезпечити:

• проведення навчально-виховного процесу відповідно до вимог державних стандартів освіти;

• високий науковий рівень професорсько-викладацького складу центру;

• високоефективну навчальну та навчально-методичну діяльність центру;

• виконання договірних зобов'язань;

• дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни;

• виконання програм соціального розвитку колективу.

4.2. Директор центру має одного заступника - з навчальної і методичної роботи з учнями ЗФМШ й підготовчих курсів, яка виконується на громадських засадах разом з основною посадою професорсько-викладацького складу.

Заступника директора центру призначає на посаду ректор за поданням директора центру, на термін до закінчення повноважень директора центру за умови, що методична рада Центру підтримала пропозицію директора відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

За відсутності директора центру його обов'язки виконує заступник з навчальної і методичної роботи.

Заступник директора центру отримує надбавку до основного окладу за складність і напруженість в роботі, обумовленій виконанням обов’язків заступника директора на громадських засадах в розмірі 40% від основного окладу за рахунок спеціальних коштів.


5. ПРАЦІВНИКИ ЦЕНТРУ


5.1. Працівниками центру є директор центру, заступник директора, викладачі, адміністративно-допоміжний та навчально-допоміжний персонал.

5.2. Прийом на роботу і звільнення з роботи працівників Центру здійснює ректор ВНТУ за поданням директора центру.

5.3. Заміщення посад працівників центру відбувається за трудовим договором, в тому числі за контрактом, або за результатами конкурсу (атестації) відповідно до "Інструкції про порядок заміщення посад наукових співробітників науково-дослідних установ", "Положення про порядок проведення атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників і спеціалістів науково-дослідних установ", "Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності", закону України “Про вищу освіту” та Статуту ВНТУ. При реорганізації або створенні нового підрозділу за поданням директора призначають виконуючого обов'язки керівника (завідувача) підрозділу на термін до проведення конкурсу на заміщення цієї посади. Права та обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями.

5.4. Трудові відносини з працівниками центру регулюють закони України і Статут ВНТУ.

На працівників центру поширюються всі права та пільги, що передбачені чинним законодавством України для працівників системи освіти і науки України та Колективним договором ВНТУ.


6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


6.1. Центр довузівської підготовки користується закріпленим за ним ректором ВНТУ державним майном, будівлями і всіма матеріальними засобами відповідно до чинного законодавства України.


7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ


Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення вносяться методичною радою центру. Зміни та доповнення набирають чинності після розгляду та ухвалення їх Ученою Радою ВНТУ та затверджуються наказом ректора ВНТУ.

Останнє оновлення на Четвер, 02 липня 2015, 11:40
 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC